اجرای کتاب دستور سنتور

کتاب دستور سنتور دارای 37 درس می باشد و همچنین در آخر این کتاب تمارینی جهت کسب آمادگی برای ورود به کتاب ردیف دوره ابتدایی آورده شده است . در زیر لیست دروس مربوط به اجرای کتاب دستور سنتور آورده شده است و به تدریج کامل خواهد شد:

 

پیش نیاز

خرید کتاب دستور سنتور

درس 1

هدف درس:

تمرین مضراب نوازی و یادگیری چند نت

– آشنایی با میزان-

کسر میزان 4/4 –

آشنایی با سکوت سیاه –

 

درس 2

هدف درس :

یادگیری نت فا خرک دوم (پشت خرک)-

یادگیری علامت برگشت

کسر میزان 4/4

 

درس 3

تقویت مطالب آموخته شده در درس 1 و 2

 

درس 4

یادگیری و تمرین مجدد نت فا خرک دوم-

یادگیری نت “می” خرک هشتم

تقویت تسلط بر نتهای زرد و سفید

 

درس 5 – :

یک راست و دو چپ- تمرین تقویت دست چپ – اولین درس با کسر میزان 3/4

 

درس 6:

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : تقویت دست چپ- (یک راست و دو چپ)

 

درس 7:

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : تقویت دست چپ- (یک راست و دو چپ)

 

درس8:

سر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : تلفیق شعر و موسیقی

 

درس9:

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : تقویت دست چپ- (دو راست و یک چپ)

آشنایی با “پایه” در چهارمضراب

 

درس10:

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : بسیار مفید جهت مرور مطالب یاد گرفته شده از ابتدای کتاب تا درس دهم.

 

درس11

درس12

درس13

درس14

درس15

درس16 – قطعه در قفس

درس17 – تمرین دولاچنگ

درس18– تمرین دولاچنگ

درس19 – تمرین دو لاچنگ

درس20 – تمرین سه لا چنگ

درس21- گل گندم

درس22

درس23

درس24

درس25

درس26

درس27

درس28

درس29

درس30

درس31

درس32

درس33

درس34

درس35

درس36

درس37