بایگانی دسته: قطعات موسیقی مجلسی

راز و نیاز استاد پایور

نمونه شنیداری:

1- گروه نوازی دردستگاه شور و ماهر – اجرای گروه استاد پایور – از سایت نواک

چالش های صفحه اول

ریزها کرشندو اجرا میشود و زمانی و ابتدای میزان اول با پیانو شروع شده و در پایان میزان دوم فرته شده و سه تایی ها در فرته اجرا میشود.