بایگانی دسته: کتاب دستور سنتور

درس23 – از کتاب دستور سنتور- چهارمضراب ترک

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 6/8 می باشد . بنابر این یک ریتم ترکیبی داریم .

6/8 یک ریتم دوضربی بوده و هر ضرب آن دارای 3 چنگ می باشد.

بنابراین در مجموع 6 چنگ در هر میزان داریم.

ویدئوی درس:

درس21 – از کتاب دستور سنتور- گل گندم

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 6/8 می باشد . بنابر این یک ریتم ترکیبی داریم .

6/8 یک ریتم دوضربی بوده و هر ضرب آن دارای 3 چنگ می باشد.

بنابراین در مجموع 6 چنگ در هر میزان داریم.

ویدئوی درس:

درس 20- از کتاب دستور سنتور- تمرین سه لاچنگ

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 2/4 می باشد و یعنی 2 سیاه در هر میزان می باشد . 

2- جهت یادگیری بهتر اجرای سه لاچنگ پیشنهاد میشود، به درسهای مربوط به انتهای کتاب دستور سنتور رجوع کنید.

ویدئوی درس:

درس 19- از کتاب دستور سنتور- تمرین دولاچنک

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 2/4 می باشد و یعنی 2 سیاه در هر میزان می باشد . 

2- هنگامی که روی نت علامتی مضرای چپ یا راست وجود نداشته باشد ، آن نت با دست راست نواخته می شود.

ویدئوی درس:

درس 18 – از کتاب دستور سنتور- تمرین دولاچنگ

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 2/4 می باشد و یعنی 2 سیاه در هر میزان می باشد . 

2- در این درس از علامت ————————–8vb استفاده شده است و این یعنی نتهای مربوط به آن ، بایستی یک اکتاو پایین تر اجرا گردد. در صورتی که علامت ——————————-8va داشته باشیم ، نتهای مربوطه در یک اکتاو بالاتر اجرا خواهند شد.

ویدئوی درس:

درس 17- از کتاب دستور سنتور- تمرین دولاچنگ

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 2/4 می باشد و یعنی 2 سیاه در هر میزان می باشد . 

2- در این درس از علامت simile استفاده شده است. یعنی مضراب گذاری مشابه میزان های قبلی باشد. برای مثال اگر مضراب گذاری میزان اول(^^^ سه راست) باشد در میزان های بعدی هم اینگونه خواهد بود.

ویدئوی درس را در زیر مشاهده می نمایید: